پیشـرو در صنعت تاسیسات

info [at] atrina [dot] org

78339000 (21)98+

خدمات

خدمات (3)

یکشنبه, 11 اسفند 1398 13:09

خدمات پس از فروش

نوشته شده توسط

پس از انتـخاب یـک محصول با کیفیـت، بیشـترین دغـدغه مـشتریان، خدمات پس از فروش یا هـمان نگهداری و پشتیبانی است. تربـیت یک تیم مجرب و متخصص با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مناسب که بتواند با حفظ حرمت و ایـجاد اعـتماد و آرامـش خاطر برای مشتریان، پاسخـگوی مشکلات و ابهامات باشد از جمله برنامه‌هایی اسـت که همواره در دستور کار شـرکت توسعه تاسیـسات آتریـنا بوده است. ما خدمات پشتیبانی را به عنوان یکی از مـراحل اصلی چرخه حیات محصول و پل ارتباطی پایدار با مشتریان می‌دانیم. با توجـه به گستـره محصـولات و تـجـهیزات این شرکت، شامل انواع پکیج دیواری چگالشی، انواع سیستم‌های سرمایشی جذبی، تراکمی، سانــتریفیـوژ، بویــلـرهای چـگالشی و سـیسـتم‌های هوارسان و ... اسـتفاده از نرم افزارهای پیشـرفته و تـیم خـدمات تـحت استـخدام شرکـت ضـروری مـــی‌باشد. خدمات پس از فروش توسعه تاسیسات آترینا در شهرستان‌ها از طریق نمایندگی‌ها، شعب و دفـاتر منطقه‌ای انجام شده و از اینرو همواره تعاملات و ارتباطات زیادی با عاملیت خود دارد که نیازمند دقت نظر و صـرف زمـان متناسب در این زمینه مـی‌باشـد. تیـم خدمــات پــس از فروش توسعه تاسیسات آترینا نسـبـت بـه  ارائـه  دستـورالعـمل و امــکانـات نـرم افـزاری  مــوجود اقدام می‌نماید و از اینرو منــافع پایدار و اطمـینان هرچه بیشتر کارفرمای محترم تامین مـــی‌گردد.

برخـــی از اقـداماتی که برای ثبت اطلاعات و خدمات رسـانی هــرچــه بیشتر به مشتریان در این شرکت انجام مـی‌شود شامل موارد زیـر مـی‌گردد:

 

بازدید های دوره‌ای
برگزاری دور‌ه‌های آموزشی و کاربردی
لجستیک انبار
ارتباط با مشتری CRM    

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه, 19 -2666 12:53

آموزش

نوشته شده توسط

توسعه تاسیسات آترینا به منظور توسعه دانش، مهارت و ارتقاء سطح توانمندی نیروی انسانی فعال در صنـعت تاسیسات کشور، نسـبت به آموزش داخـلی کـارکنان خود و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف فنی و مهندسی برای سازمان‌ها، مهندسین و تکنسین‌های فعال در صنعت تاسیسات کشور اقدام می‌نماید. همچنین کارکنان این شرکت جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی، تعمیرات و نگهداری به صورت ادواری جهت آموزش به شرکت‌های بین‌المللی تولید کننده تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته مطرح در این صنعت از جمله دانشگاه کلیوت اعزام شده و دارای مدارک و گواهینامه‌های بین‌المللی متعدد می‌باشند. دانـشگاه کلـیوت از بـدو تـاسیـس دوره‌هــای آمـوزشی مخـتـلفی را در سطوح مختلف تـئوری و کاربــردی، از دوره‌های طراحی و تولید سیستم‌های تهویه مطبوع گرفته تا تکنولوژی و راهکارهای نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری تجهیزات ارائه می‌کنـــد.

 

 

 

در ایـن دوره‌ها شرکـت کننـدگان می‌تــوانند عملیات‌های مخـتـلـف نــصــب، راه انـــدازی، بهره‌برداری و نگهداری از سیستم‌های مختلف تهویه مطبوع را فرا گرفته و به صورت عملی درکارگاهای مختلف با استفاده از دستگاه‌های نصب شده دانش تئوری خود را تجربه کنـند. همچنین با صـدور مـدرک دوره آمـوزشـی دانـشـگاه کلیــوت، شـرکـت کنــندگـان از اعتـبار علمــی بیـن‌المـللی بـرخوردار مـی‌شـوند.

به طـور کــلی برای پرسنل پـروژه‌هـایی که تجـهـیــزات آنـها تـوســط شـرکت توسعه تاسیسات آترینا تامـین می‌گـردد، دوره‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری در داخل و یا خارج از کشور برگزار شده و نسبت به انتقال دانش و مهارت فنی به افراد به منظور بومی‌سازی و استقلال کارفرما و یا بهره‌برداران اقدام می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

1
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9

سه شنبه, 19 -2666 12:59

خدمات فنی، مهندسی و مشاوره

نوشته شده توسط


توسعه تاسیســات آترینا به ارائــه خدمات تخــصصی طــراحــی، نــظــارت، اجــرا و مــشــاوره در انتـخــاب و ســـایــزینــگ سیــستم‌های تــهویه مطبوع ساختمانی و صنعتی با هـدف حــفــظ منافع کــارفرمایان با کاهش هــزینه‌های سـرمایـه‌گذاری و ارتــقاء رتبه انرژی و مـهیا نمودن ســطح بالاتری از شرایط آسایشی برای ساكــنین ساخــتمان می‌پردازد. تاسیسات بهــینه ساخــتمان شامل انتخاب درســت هر یـک از تجــهیزات، طــــراحــی و اجــرای مطلوب و متـــناسب بــا شــرایط اختــصـاصی ساخـتمــان و بهـــره‌بــرداری صحــیح از سیســتم‌های مربوطه می‌باشد. ایـن شرکـت با تکیه بر سابقه طولانی در حوزه شناخت نـيـازهاي پــروژه در زمان ســاخت، داراي واحد کنــترل کیفیت و مدیریت زمــاني پــــروژه‌ها مي‌باشــد. هــمواره در مــراحـل مــختلف پـروژه‌ها سعي بـر آن بـوده است تا از روش‌هــاي متفاوت و مدرن با رويکرد کاهش زمان، هزينه‌هاي اوليـه در مراحل ســاخت و اجـرا استــفاده گردد. عــدم اجـرای صحیح پروژه‌هــاي ساختماني، اســتفاده از نیــروی انسانی غیر مـاهر در ایـن کار و اســتفــاده از تاسیـسات و تجــهیزات غیر استاندارد و با تکــنولوژی قدیمی، باعــث بـــروز مشـکلات متعــدد در زمــان بهـره‌بـــرداري از ســاختمـان مي‌گردد. بهر‌ه‌گيــري از نيـروي کــار غير مجرب معـمولاً با پنــهان نمـودن مشکلات بوجـــود آمـــده در زمان اجراي کار مصـادف شـــده و هزینه های تعمیر و نگهداری و نهایتا بهره برداری از ساختمان را به شدت افزایش می دهد.

 

جهت جلوگیری از موارد مذکور، این شرکت اقدام به ایجاد تیم های اجرایی متخصص نموده است. برگزاری دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در داخل و خارج از کشور، همکاری دائمی و بلند مدتبا تیم های اجرایی و اتخاذ سیاست های تشویقی از جمله اقدامات انجام شده تاکنون میباشد.  از طرفی نظارت دائمی و موثر در عملیات اجرایی توسط دپارتمان های فنی و تخصصی، کیفیت بالای اجرا توسط این شرکت را تضمین می نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linefooter

whatsapp telegram instagram